Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hoornwijck Advocatuur 

 1. Hoornwijck Advocatuur is een eenmanszaak van mr. A.A.M. Ruys.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (in de ruimste zin) die aan Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys worden verstrekt, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en aanvullende opdracht.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 5. Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys verricht haar werkzaamheden op basis van een uurtarief van € 195,00, exclusief 21% BTW, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys kan het uurtarief jaarlijks (per 1 januari van het desbetreffende jaar) wijzigen.
 6. Verschotten (waaronder, doch niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels) vallen niet onder voornoemd uurtarief en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
 7. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor de te verrichten werkzaamheden. Het betaalde voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie.
 8. Betaling van een declaratie dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder aftrek, verrekening en of opschorting. Indien deze betaaltermijn wordt overschreden, is sprake van verzuim en is Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys is niet aansprakelijk voor de (eventuele) schade die hierdoor is en zal ontstaan.
 9. Indien Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys in verband met voornoemd verzuim incassomaatregelen treft, komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met deze maatregelen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen twintig procent van het openstaande saldo, met een minimum van € 150,00. Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys behoudt zich het recht voor de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger zijn dan voornoemd.
 10. Op de dienstverlening van Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan mr. A.A.M. Ruys en wel binnen drie maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
 11. Hoornwijck Advocatuur zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht het kantoor de bezwaren naar de mening van opdrachtgever niet bevredigend opgelost hebben, dan kan hij/zij een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor opdrachtgever open wanneer Hoornwijck Advocatuur niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.
 12. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoer van de dienstverlening van Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys, inclusief alle declaratiegeschillen, worden – voor zover deze niet kunnen worden opgelost langs de sub art. 12 en 13 beschreven weg – beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys om zich naar (haar keuze) tot de gewone rechter te wenden, indien de cliënt het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd, bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Opdrachtgever kan het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 13. Betreft het geschil een opdracht van particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dat niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Nadere informatie over de Geschillenregeling wordt u op verzoek toegezonden. In geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, of indien enig geschil tussen partijen zich niet leent voor behandeling door de Geschillencommissie, of voortvloeit uit de behandeling c.q. de uitspraak van de Geschillencommissie, wordt dat geschil in eerste instantie beslecht door de rechtbank Den Haag, tenzij een andere rechtbank krachtens de wet is voorgeschreven, in welk geval Hoornwijck Advocatuur alsnog bevoegd is een procedure aanhangig te maken voor de voorgeschreven rechtbank.
 14. Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De kosten van deze derden komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

 De aansprakelijkheid van Hoornwijck Advocatuur dan wel mr. A.A.M. Ruys en al diegenen die voor Hoornwijck Advocatuur dan wel mr. A.A.M. Ruys werkzaam zijn (geweest), alsmede (het bestuur van) de Stichting Beheer Derdengelden Hoornwijck Advocatuur , is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hoornwijck Advocatuur dan wel mr. A.A.M. Ruys wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor haar rekening komt.

 1. In voorkomende gevallen worden voor de uitvoering van de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Hoornwijck Advocatuur dan wel mr. A.A.M. Ruys hulppersonen en/of derden ingeschakeld. Hoornwijck Advocatuur dan wel mr. A.A.M. Ruys zal bij de selectie daarvan de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Hoornwijck Advocatuur dan wel mr. A.A.M. Ruys is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en/of derden. Opdrachtgever machtigt Hoornwijck Advocatuur dan wel mr. A.A.M. Ruys om aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen en/of derden te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn evenzeer van toepassing op de werkzaamheden van de door Hoornwijck Advocatuur dan wel mr. A.A.M. Ruys ingeschakelde hulppersonen en/of derden.
 2. Hoornwijck Advocatuur dan wel mr. A.A.M. Ruys is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie (bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet aflevering, openbaarmaking, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten door derden of ontstane schade door gebruikte hard- en/of software of overbrenging van virussen en dergelijke).
 3. Het softwaresysteem, inclusief onder meer e-mailafhandeling, databeveiliging en dataopslag, wordt in opdracht van Hoornwijck Advocatuur dan wel mr. A.A.M. Ruys verzorgd door BaseNet. Hoornwijck Advocatuur dan wel mr. A.A.M. Ruys is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of dataverlies of de gevolgen daarvan door of bij BaseNet.
 4. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens Hoornwijck Advocatuur dan wel mr. A.A.M. Ruys en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 5. Na beëindiging van de opdracht zal Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys overgaan tot archivering van het dossier. Het dossier zal gedurende een periode van (ten minste) vijf jaren in het archief worden bewaard. De cliëntgegevens worden voor een periode van vijf jaren bewaard en de financiële gegevens worden voor een periode van zeven jaren bewaard. Na het verstrijken van genoemde perioden worden de persoonsgegevens en respectievelijk de financiële gegevens vernietigd, zonder nadere kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever.
 6. Niet alleen Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 7. Op de rechtsverhouding tussen Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Hoornwijck Advocatuur, dan wel mr. A.A.M. Ruys en een opdrachtgever kennis te nemen.